Hakkımızda

Devlet Denetim Elemanları Derneği’ne (DENETDE); Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Bağımsız Kamu Genel Müdürlükleri ve Başkanlıklar teftiş ve denetim kurullarında teftiş ve denetim hizmetleriyle görevli her dereceden denetçi, uzman, müfettiş, kontrolör ve bunların yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve yardımcıları ile belirtilen kamu kurumu ve kuruluşlarının bölge çapında denetim ve teftiş yapan ve yukarıda sayılan unvanları elde etmiş ve denetim elemanı görevlerinde bulunmuş kişiler üye olabilir.

Devlet Denetim Elemanları Derneği’nin amacı; üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki yönlerden ortak hak ve menfaatlerini korumak, özellikle mesleki gelişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağlamaktır. Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurulu 08 Mart 2015 tarihinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi Toplantı  Salonunda yapıldı. Buna göre yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz göreve başlamıştır.

9. Ordu Müfettişi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır.

1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi’sini bitirip, İstanbul’da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905′te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907′de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır’a III. Ordu’ya atandı. 19 Nisan 1909′da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı.

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911′de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912′de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912′de Balkan Savaşı başlayınca, Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine “Çanakkale geçilmez! ” dedirtti. 25 Nisan 1915′te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915′te Arıburnu’nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. yaklaşık 253.000 şehidin verildiği Çanakkale Savaşlarında Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

1 Nisan 1916′da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis’in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep’teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917′de İstanbul’a geldi. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918′de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi.

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını işgale başlamaları üzerine, 30 Nisan 1919 günü şu İrade-i seniye (Sultan İradesi) yayınlandı;

“ Mülga Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı Mirliva (Tuğ-Tüm General) Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne Tayin edildi. İşbu İrade-i Seniye’nin İcrasına Harbiye Nazırı Memur’dur. 29 Receb 1337. Mehmed Vahideddin „

15 Mayıs 1919′da Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılması ve Mustafa Kemal Paşanın 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkmasıyla başlayan, 9 Eylül 1922’de Yunan ordusunun denize dökülmesi ile sonuçlanan Kurtuluş Savaşının Türk tarihinde önemli bir yeri vardır.

İşte, Türk tarihinin dönüm noktalarından ve yukarda zikredilen 30 Nisan 1919 tarihli İrade-i seniye (Sultan İradesi) gereğince Harbiye Nezaretince Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne görevlendirilme emrinin orjinali ve açıklaması;

Siyasi Kısım

Karton No : 34Dosya No : 54/2

Belge No : 342984

OSMANLI ORDU-YU HÜMAYUNU BAŞKUMANDANLIĞI VEKALETİ
Suret

DOKUZUNCU ORDU KITALARI MÜFETTİŞLİĞİNE VERİLECEK TALİMAT SURETİDİR

Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettişliğine ait görevler yalnız askeri olmayıp ,müfettişliğin kapsadığı bölge dahilinde aynı zamanda mülkidir.

Bu müşterek görevler şunlardır.

Bölgede iç güvenliğin sağlanarak yerleştirilmesi ve bu asayişsizliğin ortaya çıkış sebeplerinin tesbiti

Bölgede,ötede,beride dağınık bir halde varlığından söz edilen silah ve cephanenin bir an evvel toplattırılarak,uygun yerlerde toplanması ve muhafaza altına alınması.

Çeşitli yerlerde birtakım komitelerin bulunduğu,bunların asker toplamakta oldukları ve ordunun resmi olmayan bir şekilde bunları koruduğu ileri sürülüyor.Böyle komiteler mevcut olup,asker topluyor,silah dağıtıyor ve ordu ile de münasebette bulunuyorlarsa,kesinlikle men edilerek,bu çeşit bağımsız komitelerin de kaldırılması.

Bunun için :

İki tümenli olan üçüncü ve dört tümenli olan onbeşinci kolordular, müfettişlik emrine verilmiştir.Bu kolordular,harekat ve güvenlik hususlarını doğrudan doğruya müfettişlikle,günlük işleri,yani özlük işleri,asker ve mühimmat gibi hususlarda ise geçmişte olduğu gibi Harbiye Nezareti ile haberleşeceklerdir.

Tümen veyahut bölge kumandanlığına, yahut özel bir göreve atanacak subayların atanma ve yer değiştirmeleri,Müfettişliğin onayı veya isteği ile olacaktır. Bununla beraber Müfettişliğin lüzum ve yarar görerek diğer hususlarda da verdiği talimatı Kolordu Kumandanlıkları olduğu gibi uygulayacaklardır. Özellikle sağlık konuları çok önemlidir. Bu yoldaki inceleme ve uygulamaların halka da yaygınlaştırılması gerekir.

Müfettişlik bölgesi Trabzon,Sivas ve Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik (Samsun) bağımsız livalarını içine aldığından Müfettişliğin yukarıda sayılan görevleri yerine getirebilmesi için vereceği bütün talimatı bu vilayetlerle mutasarrıflıklar doğrudan doğruya yerine getireceklerdir.

Müfettişlik sınırına komşu vilayetler ve bağımsız livalar, ( Diyarbakır, Bitlis, Elazığ,r Ankara, Kastamonu ) vilayetleriyle Kolordu Kumandanlıkları da, Müfettişliğin görevinin yerine getirmesi sırasında doğrudan yapacakları başvuruları dikkate alacaklardır.

Müfettişliğin askeri konularda başvuracağı makam Harbiye Nezareti olmakla beraber, diğer konular için ilgili makamlarla haberleşecek ve bu haberleşmeden Harbiye Nezareti’ne de bilgi verecektir.

7 Mayıs 1919
Harbiye Nazırı
ŞAKİR