logo

Mustafa Said YILDIZ / Denetim Sonuçlarının Geri Bildirimi

Denetim sonuçlarının teftiş ve denetim birimlerine geri bildirimi; yolsuzluk’un mali yükü’nün belirlenmesi, teftiş kapasitesinin güçlendirilmesi, soruşturmalarda metod standardizasyonu ve güncellenmesinin sağlanması, risk bulunan denetim alanlarının tespiti gibi amaçların temini için büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu geri bildirim, verilen disiplin cezalarının uygulanıp uygulanmadığı, tazmin raporlarına ilişkin mahkeme kararları ve mahkemelere yapılan suç duyurularının mahkeme safahatı konularında olmalıdır.

Öncelikle yolsuzluğun bütçe üzerindeki mali yükünün belirlenmesi yolsuzlukla mücadele gerekliliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlaması yönünden önem taşımaktadır. Ayrıca bu mali yükün hangi sektörlerde ve konularda yoğunlaştığının bilinmesi riskli alanların tespiti ve önleyici tedbirlerin hangi alanlarda yoğunlaşması gerektiği konularında yol gösterici olacaktır.

Bu anlamda Müfettişlerce Tazmin raporlarına bağlanan miktarlar kadar söz konusu miktarların mahkeme safahatı ve neticesinde nihai olarak ilgili veya sorumlusundan tahsil edilen miktar da önem taşımaktadır. Gerek inceleme, soruşturma ve denetimlerin etkinliğinin ölçümü ve gerekse riskli alanların tespiti için nihai tahsil miktarının öğrenilmesi gerekmektedir. Bu sayede yargı sürecinden gelecek geri dönüşümler sonucunda tazmin metodunun güncellenmesi ve standart hale getirilmesi ile denetim kapasitesinin güçlendirilmesi mümkün olabilecektir.
Bu maksatla disiplin, ceza ve tazmin sonuçlarının Teftiş Kurullarına geri bildirimi için:

-İl Defterdarlık Muhakemat Müdürlüklerinin inceleme ve soruşturmalar sonucu ortaya çıkan kamu zararının tahsilinde Yönetmelikçe verilen görevlerini titizlikle yerine getirmeleri sağlanmalı, mahkemelerin nihai kararlarına ilişkin bilgiyi ilgili mercilere ulaştırmalıdırlar.

-Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kendilerine verilen görev gereğince inceleme ve soruşturma sonucunda ulaşılan tazmin rakamlarının takibini sağlanmalıdırlar.

-Disiplin Raporları neticelerinin geri bildiriminin Personel Genel Müdürlükleri ve taşra ilgili birimlerince yapılmasının sağlanmalıdır.

-Müfettiş raporlarının adli sonuçlarının sağlıklı ve eksiksiz şekilde geri dönüşü için gerekli mekanizmaların kurulması gerekmektedir.

Adli, idari ve tazmin sonuçlarının ilerleyen dönemde elektronik ortamda denetim birimlerine gönderilmesi elverişli sonuçlar verecektir.

Böylelikle:

Müfettişlerce düzenlenen raporların tazmin, adli, idari sonuçlarının yargı süreci tamamlanması ardından geri bildirimi ile denetim, inceleme, soruşturmalarda metod ve yaklaşım birliği, standardizasyonu sağlanmış olacak, bu bilgi denetimde riskli alanların belirlenmesine katkı sağlayacak, yolsuzluğun bütçeye mali yükünün belirlenmesi de mümkün olabilecektir.

Comment Form