Eskihisar Sigorta

Eskihisar Sigorta
Eskihisar Sigorta A.Þ. Eskihisar Grubuna baðlý olarak 2005 yýlýnda kurulmuþtur. Yýllar içinde sadece kasko ve trafik branþlarýyla deðil diðer elementer branþlarda da portföyünü tecrübesiyle arttýrmýþtýr.

Eskihisar Sigorta A.Þ. müþterisinin risklerini doðru analiz ederek, doðru deðer tespiti ile riskleri minimum maliyet ile teminat altýna almayý hedeflemektedir. Deneyimli ekibi ve mevzuat bilgisi ile doðru poliçeyi oluþturarak müþteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayý ilke edinmiþtir.

Eskihisar Sigorta A.Þ.’de, ülkemizin en büyük 5 sigorta þirketleri arasýnda bulunan Axa, Anadolu Allianz, Eureko ve Ak Sigorta’nýn acentelikleri bulunmaktadýr.

Derneðiniz üyelerine firmamýz tarafýndan;

• Ücretsiz sigorta ve hasar danýþmanlýðý ( poliçe kapsamýnýn anlatýlmasý ) ,
• Ücretsiz VW araçlarýnýz için yerinde hasar tutanaðý tutma hizmeti,
• Ücretsiz VW araçlarýnýz için ilave ikame araç sistemi*,
• Kaliteli firmalardan anýnda fiyat çalýþmasý,
• Onaylý poliçelerin yerinde teslimi hizmetlerimiz ücretiz sunulacaktýr

Comment Form