logo

İbrahim HALICI / KHK Sonrası Denetim Elemanlarının Bakanlık Teşkilatlarındaki İdari Yapısı

I. GENEL BİLGİLER

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanununa” istinaden Kanun Hükmünde Kararnamelerle Bakanlıkların teşkilat yapıları yeniden düzenlenmiştir.

Bu Yetki Kanunun amaç ve kapsamı 1 inci maddede belirtilmiştir. Bu maddeye göre; Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere;

a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek;

1) Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine,

2) Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine,

3) Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt dışında teşkilatlanma esaslarına,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına,

ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir.

Bu Yetki Kanununa istinaden KHK ile 5 adet yeni Bakanlık kurulmuş, 6 adet Bakanlığın ismi değişmiş, 2 adet Bakanlığın ismi değişmemekle birlikte Teşkilat Kanunları tamamen değişmiş, ayrıca Devlet Bakanlıkları kaldırılarak, bunun yerine bakanlıklar ismen belirtilmiştir. 8 adet Bakanlığın adları değişmemiş, ancak bazılarının Teşkilat Kanunlarında, Kanun Hükmünde Kararnamelerle kısmen değişiklik yapılmıştır. Bu husus aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

1. Adı Değişmeyen, Ancak Teşkilat Kanunlarında Kısmen Değişiklik Yapılan Bakanlıklar

1) Adalet Bakanlığı
2) İçişleri Bakanlığı
3) Dışişleri Bakanlığı
4) Kültür ve Turizm Bakanlığı
5) Milli Savunma Bakanlığı
6) Maliye Bakanlığı
7) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
8) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2. Adı Değişmeyen, Ancak Teşkilat Kanunları Tamamen Değişen Bakanlıklar 

1) Sağlık Bakanlığı
2) Milli Eğitim Bakanlığı
3. Adı ve Teşkilat Kanunları Tamamen Değişen Bakanlıklar
1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Eski Adı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Eski Adı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Eski Adı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Eski Adı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
5) Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Eski Adı Çevre ve Orman Bakanlığı
6) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Eski Adı Ulaştırma Bakanlığı

4. Yeni Kurulan Bakanlıklar

1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2) Avrupa Birliği Bakanlığı
3) Ekonomi Bakanlığı
4) Gençlik ve Spor Bakanlığı
5) Kalkınma Bakanlığı

Yukarıda görüleceği üzere; son düzenlemelerle Başbakanlık ve 21 adet ismen sayılan Bakanlık bulunmaktadır.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlar ise doğrudan Başbakana ve Başbakan Yardımcılarına bağlıdır.  Konumuzla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşunun teşkilat yapısında Teftiş Kurulu Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü, T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığında ise Hazine Kontrolörler Kurulu Başkanlığı şeklinde teşkilat yapısında yerini aldığını görmekteyiz.

II. BAŞBAKANLIK

1. Merkez

Başbakanlık teşkilat yapısını düzenleyen 3056 sayılı Kanununda, Kanun Hükmünde Kararnamelerle kısmi olarak değişiklik yapılmış, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin (a) bendinde, danışma ve denetim birimleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı sayılmış ve mevcut yapı korunmuştur. Bu kurulda Başbakanlık Müfettişleri istihdam edilmektedir.

2. Hazine Müsteşarlığı

Müsteşarlığın teşkilat yapısını düzenleyen 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, Kanun Hükmünde Kararnamelerle kısmi olarak değişiklik yapılmış, ancak denetim elemanlarının idari yapısında bir değişiklik yapılmamıştır.  4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde, Müsteşarlığın “Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri” arasında Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı bulunmakta ve Hazine Kontrolörleri istihdam edilmektedir.

3. Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5737 Vakıflar Kanunu ile yeniden düzenlenmiş, anılan Kanunun 58 inci maddesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığı yerine, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı denetim ve danışma birimleri arasında sayılmıştır. Bu Genel Müdürlükte müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.

4. Diyanet İşleri Başkanlığı

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Başkanlığın hizmet birimlerini” düzenleyen 7 nci maddesi 01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş, Teftiş Kurulu Başkanlığı yerine, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı hizmet birimleri arasında sayılmıştır. Bu Başkanlıkta müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.

III. ADI DEĞİŞMEYEN, ANCAK TEŞKİLAT KANUNLARINDA KISMEN DEĞİŞİKLİK YAPILAN BAKANLIKLAR

1. Adalet Bakanlığı

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6223 sayılı Yetki Kanununa” istinaden Kanun Hükmünde Kararnameler ile Adalet Bakanlığının teşkilat yapısında, kısmi olarak değişiklik yapılmış, ancak denetim elemanlarının idari yapısında bir değişiklik yapılmamış ve mevcut yapı korunmuştur.
Adalet Bakanlığının teşkilat yapısını düzenleyen 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerini incelediğimizde; Danışma ve Denetim Birimleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı bulunmakta ve Adalet Müfettişleri istihdam edilmektedir.

2. İçişleri Bakanlığı

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6223 sayılı Yetki Kanununa” istinaden Kanun Hükmünde Kararnameler ile İçişleri Bakanlığının teşkilat yapısında, kısmi olarak değişiklik yapılmış, ancak denetim elemanlarının idari yapısında bir değişiklik yapılmamış ve mevcut yapı korunmuştur.
İçişleri Bakanlığının teşkilat yapısını düzenleyen 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerini incelediğimizde; Danışma ve Denetim Birimleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bulunmakta ve bu kurulda Mülkiye Müfettişleri istihdam edilmektedir.
Ayrıca Ana Hizmet Birimleri arasında yer alan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığında Kontrolörler ve Dernekler Dairesi Başkanlığında ise Dernekler Denetçileri istihdam edilmektedir.

3. Dışişleri Bakanlığı

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6223 sayılı Yetki Kanununa” istinaden Kanun Hükmünde Kararname ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısında müfettişlerle ilgili bir değişiklik yapılmamış ve mevcut yapı korunmuştur.
Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu ile yeniden düzenlenmiş, anılan Kanun hükümlerini incelediğimizde; Danışma ve Denetim Birimleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı bulunmakta ve Müfettiş istihdam edilmektedir.

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6223 sayılı Yetki Kanununa” istinaden Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilat yapısında, kısmi olarak değişiklik yapılmış, ancak denetim elemanlarının idari yapısında bir değişiklik yapılmamış ve mevcut yapı korunmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığının teşkilat yapısını düzenleyen  4848 sayılı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Teşkilât  ve Görevleri Hakkında Kanun  hükümlerini incelediğimizde; Danışma ve Denetim Birimleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı bulunmakta ve bu kurulda Müfettişler istihdam edilmektedir.
Ayrıca Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Kontrolörler istihdam edilmektedir.

5. Milli Savunma Bakanlığı

03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6223 sayılı Yetki Kanununa” istinaden Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında, kısmi olarak değişiklik yapılmış, ancak denetim elemanlarının idari yapısında bir değişiklik yapılmamış ve mevcut yapı korunmuştur.
Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısını düzenleyen  1325 sayılı MSB’lığı Görev ve Teşkilatı Hakkındaki Kanun hükümlerini incelediğimizde; Bakanlık teşkilat yapısında, Teftiş Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır.

6. Maliye Bakanlığı

10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile, Maliye Bakanlığında hizmet birimi olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 07.07.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinde, 07.07.2011 tarih ve 646 sayılı KHK ile  değişiklik yapılarak Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ile Vergi Denetmenleri birleştirilmiş, doğrudan Bakana bağlı olarak  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı oluşturulmuş, Bakanlık merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yerini almıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmışlardır.
Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Başkontrolör, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Kontrolör, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadro unvanları “Maliye Uzmanı” şeklinde değiştirilmiş ve Maliye Uzmanlarına bağlı olduğu hizmet biriminde inceleme ve denetleme yetkisi verilmiştir.

7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda 11.10.2011 tarih ve 662 sayılı KHK ile kapsamlı değişiklik yapılmış ve ek maddeler eklenmiştir.
Bu KHK ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılmış, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı kapatılarak Denetim Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş ve danışma ve denetim birimleri arasında yerini almıştır. Bakanlık Müfettişleri ile kapatılması nedeniyle Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğündeki Müfettişler Denetim Hizmetleri Başkanlığında birleştirilmiş ve bu Müfettişler Bakanlık Denetçisi unvanını almışlardır.
Ayrıca bu Bakanlığın bağlı kuruluşları arasında yer alan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü teşkilat yapılarında KHK’lerle ile bir değişiklik yapılmamıştır. Bu Genel Müdürlüklerde Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde yapılanma devam etmekte ve müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.

8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 665 sayılı KHK ile kapsamlı değişiklik yapılmış ve ek maddeler eklenmiştir.
Bu KHK ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı birleştirilerek “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” unvanıyla Bakanlık merkez teşkilatında danışma ve denetim birimleri arasında yerini almıştır. Kaldırılan (3) Teftiş Kurulu Başkanlığındaki Müfettişler “İş Müfettişi” unvanını almışlardır.
20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı R.G’de yayınlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve diğer Kanunlarla Emekli Sandığı, Bağ-kur ile SSK birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurulmuş, bu başkanlıkta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı hizmet birimleri arasında yerini almış ve birleştirilen kurumlardaki denetim elemanları,  Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında SGK Müfettişi unvanıyla görev yapmaktadırlar.

IV. ADI DEĞİŞMEYEN, ANCAK TEŞKİLAT KANUNLARI TAMAMEN DEĞİŞEN BAKANLIKLAR 

1. Sağlık Bakanlığı
02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak, Denetim Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır.
Bakanlık Müfettişi unvanı kaldırılmış ve bunun yerine Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında (Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde) Sağlık Denetçileri unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.
2. Milli Eğitim Bakanlığı
14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı R.G’de yayınlanan  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Daha önce Müfettiş olan unvanlar kaldırılarak, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında Millî Eğitim Denetçileri unvanı verilmiştir.
Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde çalışan Eğitim Müfettişlerinin unvanları değiştirilerek İl Eğitim Denetmeni unvanını verilmiştir.
V. ADI VE TEŞKİLAT KANUNLARI TAMAMEN DEĞİŞEN BAKANLIKLAR
1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı –  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Eski Adı)
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile adı değişen Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile daha önce Bakanlık danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Eskiden olduğu gibi Müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı (Eski Adı)
04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile adı değişen Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile daha önce Bakanlık danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlıkları kaldırılarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Eskiden olduğu gibi Müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.
3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Eski Adı)
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile adı değişen Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile daha önce Bakanlık danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı ve kapatılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı  kaldırılarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Bakanlık Müfettişleri ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Müfettişleri “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” çatısında birleşerek eskiden olduğu gibi Müfettiş unvanları devam etmektedir.
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Eski Adı)
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile adı değişen Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile daha önce Bakanlık danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı  kaldırılarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Gümrük Müsteşarlığı bağlı Gümrük Müfettişleri ve aynı Müsteşarlığa bağlı Gümrük Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kontrolörler, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kontrolörler, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kontrolörler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri birleştirilerek Gümrük ve Ticaret Müfettişi unvanını almışlardır.
5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Çevre ve Orman Bakanlığı (Eski Adı)
04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile adı değişen Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile daha önce Bakanlık danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı  kaldırılarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Eskiden olduğu gibi Müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmektedir.
Bakanlığın bağlı kuruluş arasında yer alan Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlıkları ve bu kurullarda istihdam edilen Müfettişler mevcut yapıyı korumuştur.
6. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – Ulaştırma Bakanlığı (Eski Adı)
01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı mükerrer R.G’de yayınlanan 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile adı değişen Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir.
Bu KHK ile daha önce Bakanlık danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı  ve Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak, Denetim Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş ve Bakanlığın hizmet birimleri arasında yerini almıştır. Ulaştırma Bakanlığı Müfettişleri ile Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişleri birleştirilerek “Denetim Hizmetleri Başkanlığında” müfettiş unvanıyla denetim elemanı istihdam edilmeye devam edilmektedir.
VI. YENİ KURULAN BAKANLIKLAR
1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesi ile Denetim Hizmetleri Başkanlığı oluşturulmuş ve bu Başkanlıkta ve diğer hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri istihdam edileceği belirtilmiştir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak Bakanlığa bağlı Denetim Hizmetleri Başkanlığı oluşturulmuş, buradaki müfettişlerin unvanları değiştirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi unvanını almışlardır.
2. Avrupa Birliği Bakanlığı
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri incelendiğinde; Bakanlık teşkilat yapısında Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı veya başka adlar altında denetim birimi bulunmamaktadır.
3. Ekonomi Bakanlığı
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile Denetim Hizmetleri Başkanlığı oluşturulmuş, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, bir Başkan ile Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan yeterli sayıda Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısından oluşacağı ve bu uzmanlara inceleme, denetim ve soruşturma yapma yetkisi tanınmıştır.
Ekonomi Bakanlığı kurulmadan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı bulunduğu ve bu kurulda Dış Ticaret Kontrolörleri istihdam edilmekteydi. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı kaldırılarak yerine Denetim Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş ve Dış Ticaret Kontrolörü unvanları da kaldırılarak Dış Ticaret Uzmanı kadrosuna dönüştürülmüştür.
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri incelendiğinde; Bakanlık teşkilat yapısında Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı veya başka adlar altında denetim birimi bulunmamaktadır. Ancak Bakanlığın bağlı kuruluşları arasında yer alan Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı bulunmakta olup, bahsi geçen kurullarda müfettiş ve kontrolör istihdam edilmektedir.
5. Kalkınma Bakanlığı
08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri incelendiğinde; Bakanlık teşkilat yapısında Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı veya başka adlar altında denetim birimi bulunmamaktadır.
VII. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
KHK ile düzenlenen Bakanlık teşkilat yapılarını incelediğimizde; denetim elemanlarının teşkilat yapıları hakkında şu değerlendirmeleri yapabiliriz:
1) Bazı Bakanlıklarda denetim elemanları “danışma ve denetim birimleri” arasında yer alırken, bir kısmı da “hizmet birimleri” arasında yer almıştır. Dolayısıyla her bakanlıkta farklı şekillerde teşkilatlanmakta ve bir norm kadro standardı oluşmamaktadır. Denetim elemanları bütün Bakanlıklarda  “danışma ve denetim birimleri” arasında yer alarak norm kadro standardı sağlanmalıdır.
2) Denetim elemanları; Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Kontrolörler Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli adlarda Bakanlıkların teşkilat yapısında yerini almıştır. Bazı Bakanlıklarda ise herhangi bir kurul oluşturulmadan doğrudan kamu kurum ve kuruluşuna bağlı denetim elemanı istihdam edilmektedir. Dolayısıyla denetim elemanlarının bağlı olduğu kurullarda da bir standart oluşturulmadığı anlaşılmaktadır. Denetim elemanları bütün Bakanlıklarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında “danışma ve denetim birimleri” arasında “Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı” şeklinde teşkilatlanarak norm kadro s

Comment Form